کد خبر: ۲۰۵۶
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردين ۱۳۸۸ - ۰۳:۱۲

ميزان اعتماد مردم به مسئولين در سال 1356 در شاخص هاي «کم ، متوسط و زياد» به ترتيب «4/10 ، 1/17 و 5/18 » درصد بوده است. اين ميزان اعتماد در سال 1371 در همين شاخص ها به ترتيب «2/15 ، 5/23 و 37 » درصد محاسبه شده است.

يافته هاي نظرسنجي ايرنا از 6000 نفر از هم وطنان نشان مي دهد که ميزان «اعتماد مردم به مسئولين» ، «آشنايي مسئولين با درد مردم» و «ميزان برآورده شدن انتظارات مردم» در دولت نهم نسبت به دولت هاي پيشين افزايش چشمگيري يافته است.

به گزارش ایرنا اين نظرسنجي که در ادامه تحقيق صورت گرفته در سال هاي 1371 و 1372 توسط دکتر فرامرز رفيع پور ، استاد جامعه شناسي دانشگاه شهيد بهشتي* ، صورت گرفته ، در برگيرنده بررسي شاخصهاي کلي اعتماد ملي در دولتهاي آقايان خاتمي و دکتر احمدي نژاد مي باشد که آشکارا سير صعودي «اعتماد مردم به مسئولين» در دولت هاي هفتم و هشتم را نسبت به دوره پيشين نشان مي دهد اما در عين حال فاصله بسياري نسبت به دولت نهم داشته و گوياي افزايش اعتماد ملي ، درد آشنايي مسئولين و نيز افزايش رضايتمندي مردم در فاصله سال هاي 1384 تا 1388 است.

* ميزان اعتماد مردم به مسئولين در سال 1356 در شاخص هاي «کم ، متوسط و زياد» به ترتيب «4/10 ، 1/17 و 5/18 » درصد بوده است. اين ميزان اعتماد در سال 1371 در همين شاخص ها به ترتيب «2/15 ، 5/23 و 37 » درصد محاسبه شده است.

اما وفق نظرسنجي صورت گرفته اعتماد مردم به مسئولين در دوران دولت هاي هفتم و هشتم در شاخص هاي «کم ، متوسط و زياد» به ترتيب «7/13 ، 6/43 و 7/42 » درصد به دست آمده و در دولت نهم اين ميزان اعتماد با شاخص هاي نام برده به «4/5 ، 2/9 و 4/85 » درصد افزايش يافته است.

* آشنايي مسئولين با درد مردم در سال 1356 در شاخص هاي «کم ، متوسط و زياد» به ترتيب «2/12 ، 5/16 و 8/9 » درصد بوده است در حاليکه اين ميزان در سال 1371 در همين شاخص ها به ترتيب «2/14 ، 8/20 و 8/41 » درصد محاسبه شده است.
اما بر طبق نظرسنجي صورت گرفته ميزان آشنايي مسئولين با درد مردم در دوران دولت هاي هفتم و هشتم در شاخص هاي «کم ، متوسط و زياد» به ترتيب «4/39 ، 7/28 و 9/31 » درصد به دست آمده و در دولت نهم اين ميزان با شاخص هاي نامبرده به «1/1 ، 6/10 و 3/88 » درصد افزايش يافته است.

* ميزان برآورده شدن انتظارات مردم در سال 1371 در شاخص هاي «کم ، متوسط و زياد» به ترتيب «35 ، 8/41 و 22 » درصد بوده است در حاليکه اين ميزان در دولت هفتم و هشتم در همين شاخص ها به ترتيب «1/43 ، 6/34 و 3/22 » درصد به دست آمده با اين وجود ارزيابي ها نشان مي دهد ميزان رضايتمندي مردم و برآورده شدن انتظارات در دوره دولت نهم در شاخص هاي «کم ، متوسط و زياد» به «6/4 ، 8/15 و 6/79 » درصد افزايش يافته است.

تحليل جامعه آماري

الف ) تعداد کل پاسخگويان : 6000 نفر

ب) ترکيب جنسي پاسخگويان:
3144 نفر مرد : 4/52 درصد
2856 نفر زن : 6/47 درصد

پ) ترکيب تحصيلي پاسخگويان :
4428 نفر از پاسخگويان داراي تحصيلات دانشگاهي (ليسانس، فوق ليسانس و دکترا) : 8/73 درصد
858 نفر از پاسخگويان ديپلم : 3/14 درصد
714 نفر از پاسخگويان زير ديپلم : 9/11 درصد

ت) ترکيب سني پاسخگويان :
2112 نفر کمتر از 35 سال سن : 2/35 درصد
2604 نفر در گروه سني 35 سال تا 50 سال سن : 4/43 درصد
816 نفر در گروه سني 51 سال تا 65 سال سن : 6/13 درصد
468 نفر بالاتر از 66 سال سن : 8/7 درصد

ث) ميزان اعتماد مردم به مسئولين

ث / 1 ) در سال 1356 :
کم : 4/10 درصد
متوسط : 1/17 درصد
زياد : 5/18 درصد

ث / 2 ) در سال 1371 :
کم : 2/15 درصد
متوسط : 5/23 درصد
زياد : 37 درصد

ث / 3 ) در فاصله سال هاي 1376 تا 1384 :
کم : 7/13 درصد
متوسط : 6/43 درصد
زياد : 7/42 درصد

ث / 4 ) در فاصله سال هاي 1384 تا 1388 :
کم : 4/5 درصد
متوسط : 2/9 درصد
زياد : 4/85 درصد

ج ) آشنايي مسئولين با درد مردم

ج / 1 ) در سال 1356 :
کم: 2/12 درصد
متوسط : 5/16 درصد
زياد : 8/9 درصد

ج / 2 ) در سال 1371 :
کم : 2/14 درصد
متوسط : 8/20 درصد
زياد : 8/41 درصد

ج / 3 ) در فاصله سال هاي 1376 تا 1384 :
کم : 4/39 درصد
متوسط : 7/28 درصد
زياد : 9/31 درصد

ج / 4 ) در فاصله سال هاي 1384 تا 1388 :
کم : 1/1 درصد
متوسط : 6/10 درصد
زياد : 3/88 درصد


چ ) ميزان برآورده شدن انتظارات مردم

چ / 1 ) در سال 1371 :
کم : 35 درصد
متوسط : 8/41 درصد
زياد : 22 درصد

چ / 2 ) در فاصله سال هاي 1376 تا 1384 :
کم : 1/43 درصد
متوسط : 6/34 درصد
زياد : 3/22 درصد

چ / 3 ) در فاصله سال هاي 1384 تا 1388 :
کم : 6/4 درصد
متوسط : 8/15 درصد
زياد : 6/79 درصد


------------------------------------------------------------
*آمارهاي مربوط به سال هاي 1356 و 1371 از کتاب «توسعه و تضاد» دکتر فرامرز رفيع پور اقتباس شده است؛ فرامرز رفيع پور ، توسعه و تضاد ، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي ، چاپ اول ، صص 455 – 452
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: