کد خبر: ۴۶۶۲۷۲
تاریخ انتشار: ۰۹ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۹

کتاب درآمدی به کی‌یر کگور تألیف استیوِن اِوِنز با ترجمه اصغر پوربهرامی به همت انتشارات حکمت در سال جاری منتشر شد.

به گزارش شفاف، سورن کی ‌یرکگور به دانمارکی( Søren Kierkegaard) ‏ (۱۸۱۳–۱۸۵۵)، فیلسوف مسیحی دانمارکی است که با وجود، انتخاب و تعهد یا سرسپردگی فرد سروکار داشت و اساساً بر الهیات جدید و فلسفه، به خصوص فلسفهٔ وجودی (اگزیستانسیالیسم) تأثیر گذاشت و حتی لقب پدر اگزیستانسیالیسم را به او داده‌اند.

«درآمدی بر کی ‌یرکگور» از جدیدترین آثار استیوِن اِوِنز، کی‌یر کگورشناس و استاد تمام دانشگاه بیلُر است که پس از نگارشِ بیش از ۱۰ اثر مرتبط با کی‌یر کگور و سی سال تحقیق و تدریس در حوزۀ فلسفۀ کی‌یر کگور اثری متعلق به دورۀ پختگی این محقق به‌شمار می‌رود.

اِوِنز در این کتاب به شیوه‌ای دقیق و روشن و مناسب برای ناآشنایان و کم‌آشنایان با فلسفۀ کی‌یر کگور، برخلاف سنت معهود در نگارش کتاب‌های معرفی کی‌یر کگور، نه با تحلیل و تلخیص آثار مهم وی، بلکه از طریق تمرکز بر تحلیل سپهرهای سه‌گانۀ هستی‌داری، به تصویر مجموعۀ اندیشه‌های فلسفی کی ‌یرکگور می‌پردازد.

این کتاب به دور از زیاده‌روی‌های برخی از کی ‌یرکگورشناسان نام‌آشنا از یک سوی و محققان پست‌مدرن کی ‌یرکگور از سوی دیگر، می‌کوشد شناختی جامع و قابل اعتماد از کی‌یر کگور نه به‌عنوان یک عارفِ عقل‌ستیز و نه به‌مثابه یک نویسندۀ خوش‌قریحۀ شوخ‌طبع، بلکه در قامت فیلسوفی به دست دهد که ما آثارش را می‌خوانیم تا به لحاظ اخلاقی خوب‌تر و از حیث دینی مؤمن‌تر شویم.

در بخشی از مقدمه مؤلف آمده است: این کتاب در سیر خود از میان مراحل سه گانه هستی داری، به جد، کی‌یر کگور را یک فیلسوف تلقی می کند و به طور کامل به آنچه که من آراء معرفت شناختی، اخلاقی و مابعدالطبیعه وی می دانم می پردازد. بر طبق خوانش من، کی‌یر کگور چالش عمیقی را با سنت رایج در فلسفه جدید مطرح می کند، اما از چند جهت با اصناف اگزیستانسیالیست یا پست مدرنیست هم جور در نمی آید که برخی کوشیده اند وی را مصداق آنها بدانند. من در نظر به کی‌یر کگور در مقام یک متفکر و شیوه هایی را که بر طبق آنها کارش با قالب متعارف فلسفی جور در نمی آید به جای آورم.


فهرست تفصیلی کتاب عبارت است از:
مقدمه مترجم
دیباچه
سالشمار زندگی کی ‌یرکگور
کوته نوشتهای به کار رفته برای نوشته های منتشر شده کی ‌یرکگور

۱.    مقدمه: زندگی و آثار کی یر کگور
آیا کی یر کگور یک فیلسوف است؟
طرحی مختصر از زندگی کی یر کگور
سر در آوردن از آثار کی‎یر کگور: ...
آیا کی‎‍یر کگور فقط برای متدینان جاذبه دارد؟
یادداشتها

۲.    استفاده از نام مستعار و ابلاغ غیرمستقیم
آیا می توانیم به گزارش تعلیقه غیر علمی نهایی ...
ابلاغ غیرمستقیم و تأمل دوگانه
فهم کی یر کگور از هستی داری انسان: شورمندی و انتخاب
ابلاغ غیرمستقیم به مثابه یک استادی
کمال مطلوب مامایی و محدوده های ابلاغ غیرمستقیم
یادداشتها

۳.    خود انسانی: حقیقت و انفسی بودن
خود در بیماری تا لب مرگ: رابطه ای که ...
آنچه هستی شدن: خود به عنوان جوهر و دستاورد
آیا کی ‌یر کگور طرفدار انتخاب بنیادین است؟
انفسی بودن و انکار مبناگروی کلاسیک از سوی کی ‌یر کگور
حقیقت انفسی بودن
زیستن و دانستن حقیقت
انفسی بودن به مثابه کذب
یادداشتها

۴.    مراحل هستی داری: شکلهای زندگی زیبایی شناسانه
امر زیبایی شناسانه به منزله امر بی واسطه: برای لحظه زیستن
زیبایی شناس بی واسطه و زیبایی شناس بی واسطه
تناوب کشتها: فلسفه زیبایی شناسی الف
یک ذهن اغواکننده: خاطرات یک اغواگر
در آغوش کشیده افسرده جانی و رنج از سوی زیبایی شناس متأمل
مشکلات زیبایی شناس متأمل: از دست دادن بی واسطگی و ...
از دست دادن بی واسطگی
مزاحمت امر اخلاقی
یادداشتها

۵.    زندگی اخلاقی به مثابه طلب خود بودن
دفاع قاضی ویلیام از ازدواج
قاضی ویلیام در باب سرشت خود
انواع افراد زیبایی شناس: تشخیص نومیدی از جانب قاضی ویلیام
خودت را انتخاب کردن: توصیه قاضی
امر اخلاقی به مثابه امر کلی: ترس و لرز
محدوده های امر اخلاقی: ابراهیم به مثابه ستاره راهنمایی که ...
یادداشتها

۶.    هستی داری دینی: دینداری الف
دوباره امر اخلاقی: کشف کردن خداوند
منشأ زندگی دینی: جست و جویی برای ابدیت
زندگی ابدی به مثابه ارتباطی با خدا
زندگی دینی و نگرش منفی نسبت به هستی داری
ترک: نمود ابتدایی شوریدگی دینی
رنج: نمود ذاتی شوریدگی دینی
طنز و شوخ طبعی در زندگی دینی
جرم: نمود قطعی زندگی دینی
یادداشتها

۷.    هستی داری مسیحی: ایمان و امر باطل نُما
مسیحیت به مثابه یک دین وحیانی: کتابی در باب آدلر
تجسد به مثابه متعلق ایمان: پاره نوشته های فلسفی و ...
ماهیت باطل نمای مطلق: جرا این یک تناقض منطقی نیست
حدود عقل: ایمان و آزردگی به مثابه پاسخ هایی به تجسد
ایمان به مثابه موهبت خدا و گواهی تاریخ به عنوان ...
دیدگاه کی ‌یر کگور در باب ایمان ومعرفت شناسی بیرونی گرا
یادداشتها

۸.    چالش دوجانبه کی ‌یر کگور با جهان معاصر
نومیدی و جست و جو برای وحدت هستی دارانه
شکلهای نومیدی تحلیل شده به نحو دردشناسانه
نومیدی طبقه بندی شده از حیث درجه آگاهی
نومیدی مردانه و زنانه: کی ‌یر کگور در باب جنسیت
نومیدی و گناه
عشق به همسایه: کارهای عشق
مسیح به مثابه نجات بخش و نمونه
نتیجه: چالش کی ‌یر کگور با جهانی سکولار
یادداشتها
برای مطالعه بیشتر: چند پیشنهاد شخصی
واژه نامه انگلیسی به فارسی
واژه نامه فارسی به انگلیسی
نمایه

کتاب درآمدی به کی ‌یر کگور تألیف استیوِن اِوِنز با ترجمه اصغر پوربهرامی به همت انتشارات حکمت در سال جاری به شمارگان ۶۰۰ نسخه به بهای ۵۴ هزار تومان منتشر شد.

آخرین اخبار