کد خبر: ۴۹۳۸۳۱
تاریخ انتشار: ۳۱ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۸:۳۵

اکثر ما در عالم واقع رودخانه را از نزدیک دیدیم، اما برخی از ما در عالم خواب نیز هم آن را می‌بینیم و این خواب تعابیر مختلفی دارد.

به گزارش شفاف، رودخانه در واقعیت به روح و روان ما تازگی و طراوت می دهد اما در عالم خواب تعبیرهایی دارد که در ادامه می خوانیم.

تعبیر خواب رودخانه از منظر حضرت دانیال نبی (ع)

امام جعفر صادق (ع) فرموده است: دیدن رود در خواب بر هفت وجه است. حج، بزرگی و جاه، پادشاهی، نعمت، تجارت، ریاست و علم و ظفر (علم و پیروزی).
از نظر حضرت دانیال نبی (ع) اگر (کسی در خواب) بیند که آب رود تیره و گندیده بود، دلیل که بیمار شود.

ایشان فرموده‌اند:اگر (کسی در خواب) بیندکه آب رود همی خورد، دلیل که از وزیر عطا یابد اگر بیند آب رود سرد و خوش بود، دلیل که نوازش وزیر بکند. اگر بیند که رود خون گشته بود و می‌رفت، دلیل که در آن دیار خون ریختن عظیم بود و در میان پادشاهان. اگر بیند از آن آب خون آلود همی خورد، دلیل که از بهر طمع به داوری پادشاه افتد.

ابن سیرین نیز گفته است:رود بزرگ در خواب، دیدن مردی بزرگوار است. اگر (کسی در خواب) بیند در رود بزرگ صافی شد. دلیل که با مردی با دیانت بپیوندد. هر چند رود بزرگ‌تر و صاف‌تر بود، مرد بزرگوارتر و به منزلت و دیانت بهتر بود. اگر به خلاف این بیند، آن مرد ستمگر و فاسق‌تر بود.

تعبیر خواب رودخانه از منظر حضرت دانیال نبی (ع)

از نظر او اگر (کسی در خواب) بیند در رودی بزرگ شد که آبش تیره بود و در زیر وی گل گندیده بود، دلیل که با مردی ستمگر و بی دیانت پیوندد، به قدر تیرگی آب و از او غم و اندوه به وی رسد.

به گفته ابن سیرین اگر (کسی در خواب) بیند که در رود غرق شد، دلیل کند که تا به وقت مرگ از غم رهایی بیابد.
انتهای پیام/

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: