کد خبر: ۵۰۵۳۷۱
تاریخ انتشار: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۱

 چانگ ھوآ

سفیر چین در ایران در این یادداشت نوشته است: طی چند ماه گذشته، شاھد فراگیری ویروس کرونا در سطح جھان بوده‌ایم که این امر تھدیداتی جدی را متوجه ایمنی زندگی انسان ھا در سراسر گیتی نموده و خساراتی عظیم را بر پیکره توسعه اقتصادی و اجتماعی جھان وارد آورده است. وقوع ناگھانی فراگیری ویروس کرونا، بار دیگر این مسئله را به ما یادآوری نمود که تمام انسان‌ھا به یک دھکده جھانی تعلق داشته و منافع کشورھای مختلف به صورتی تنگاتنگ با یکدیگر در ارتباط بوده و بشریت دارای سرنوشتی مشترک است.

امروز جامعه بین المللی روز به روز نسبت به این موضوع آگاه تر می‌گردد که اتحاد و ھمکاری، کارآمدترین ابزار، نه تنھا در نبرد با فراگیری ویروس بلکه در امر مقابله با انواع چالش ھا و خطراتی است که جھان با آن مواجه می‌گردد. بر این مبنا باید اذعان داشت که ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک مسیری صحیح و متناسب با شرایط روزگار کنونی ما محسوب می گردد.

مبارزه با فراگیری ویروس بخش قابل توجھی از کلیت تاریخ بشری را به خود اختصاص داده و در این چارچوب، ویروس ھا متعلق به یک کشور خاص،
قومیتی مشخص یا منطقه‌ای معین نبوده و ھیچ تفاوتی را بین رنگ پوست افراد یا ثروت آن‌ھا قائل نیستند. فراگیری ویروس کرونا بار دیگر اثبات نمود که یک
کشور نمی‌تواند به تنھایی به مصاف فراگیری رفته و به ایجاد "تک جزیره ای" در میان دیگر کشورھا اقدام نماید، در واقع ھیچ کشوری نیست که بتواند در
بحبوحه بحران مشترکی که جامعه جھانی با آن دست به گریبان گشته، خود را مستنثی نموده و صرفا به منافع فردی خود بیندیشد. دبیرکل سازمان جھانی
بھداشت نیز اعلام نموده که میزان توفیق جامعه جھانی در مبارزه با فراگیری ویروس کرونا نھایتا به عملکرد کشورھایی با ضعیف ترین ساختارھای بھداشتی
وابسته خواھد بود.

در جریان مبارزه تمام کشورھای جھان با فراگیری ویروس، ھر دو مسئله پیشروی و عقب نشینی به صورت جمعی و مشترک انجام می گیرد و در این عرصه رویکردھای تک رو، کشیدن دیوار به دور خویش یا بیش از ھمه رویه خودپسندی و دیگران را نادیده انگاشتن، جایی ندارند. باید دید در سایه فراگیری ویروس، عقلانیت علم محور باید مبنای عمل قرار گیرد یا اختلافات سیاسی؟ گسترش تعاملات فرامرزی مورد نظر باشد یا جداسازی خود از دیگران و رویکردھای انزواگرایانه؟ و نھایت این‌که تاکید بر انجام ھماھنگی‌ھای چندجانبه باشد یا اتخاذ رویکردھای یکجانبه گرایانه؟ پاسخ این موارد ناگفته آشکار است.
فراگیری ویروس دشمن مشترک بشریت بوده و جامعه جھانی تنھا از قِبل مواجھه مشترک با آن، توانایی غلبه بر این معضل را خواھد یافت و از قضا در
ھمین جاست که اھمیت و ضرورت بیش از پیش جامعه بشری با سرنوشت مشترک خودنمایی می‌نماید.

ھمانگونه که جناب آقای شی جین پینگ، رییس جمھوری خلق چین در جریان سخنان خویش در اجلاس ویژه سران بیست کشور صنعتی در خصوص کرونا بیان داشتند، امروز جامعه جھانی بیش از ھر چیز به اعتماد به نفس، اشتراک نظر و تلاش ھماھنگ، اتحاد در مقابله، تقویت ھمه جانبه  ھمکاری ھای بین المللی و متمرکز سازی توان بر امر غلبه بر فراگیری ویروس نیازمند است تا در نتیجه مجموع این فرآیند، دست در دست یکدیگر شاھد پیروزی در مبارزه مشترک بشریت با شیوع گسترده این بیماری باشیم. در جریان فراگیری ویروس، چین با نخستین موج آن مواجه گشت. در دشوارترین لحظات، بیش از 170 کشور از جمله ایران علنا به حمایت از مبارزه چین با فراگیری ویروس پراخته و بیش از 70 کشور و سازمان بین المللی نسبت به ارسال محموله اقلام کمکی بھ چین اقدام نموده و عملا نشان دادند که مردمان کشورھای مختلف ھمراه با مردم چین تنفس می کنند و در این میان احساس سرنوشت مشترک انسان ھا بیش از ھر زمانی متجلی گشت. این دوستی صمیمانه و محبت عمیق برای ھمیشه بر جان و دل ما حک شده و ھرگز فراموش نخواھد شد.

چین در این میان دلاورانه نقشی مثبت را در عرصه ھمکاری ھای جھانی در مبارزه با شیوع بیماری ایفا نمود. چین به عنوان کشوری که پیش از دیگران
نسبت به گزارش فراگیری ویروس اقدام نمود، ھمواره مواضع علنی، شفافیت و رویکرد مسئولانه را در دستور کار خود قرار داده و در ھمین چارچوب
اطلاعات مربوطه را در نخستین زمان ممکن در اختیار سازمان جھانی بھداشت، کشورھای مربوطه و مناطق مرتبط قرار داد. از سوی دیگر چین در اسرع وقت
نسبت به ردیابی ژنوم ویروس و انتشار فوری اطلاعات مربوط به آن اقدام کرد که این رویکرد، تاثیری بسزا را در امر تسریع کشف ویروس و فراھم ساختن
شرایط مقابله با فراگیری آن در کشورھای دیگر را در پی داشت.

در عین حال چین به طور قاطع از ایفای نقش رھبری سازمان جھانی بھداشت در عرصه مبارزه با فراگیری و شیوع ویروس استقبال نموده و ھمچنین نسبت به پیوستن به برنامه‌ھای این سازمان در امر تسریع کشف واکسن و داروھای مربوط بھ کرونا و ھمچنین ابتکار تولید و توزیع عادلانه آن نگاھی مثبت داشته است. چین در این چارچوب مبلغی معادل 50 میلیون دلار آمریکا نیز بھ سازمان جھانی بھداشت کمک مالی ارائه نموده است. در عین حال، ما روند ھمرسانی تجربیات درمانی و برنامه ھای مقابله و کنترل فراگیری ویروس با سازمان جھانی بھداشت و جامعه جھانی را بدون قید و شرط حفظ نموده و با ایجاد سامانه اینترنتی مرکز اطلاعات مبارزه با ویروس کرونا در فضای مجازی، اطلاعات مربوطه را به صورت علنی در اختیار دیگر کشورھا قرار داده و با این اقدام، ساختاری ھمه جانبه به عنوان راھنمای مقابله و مبارزه با فراگیری ویروس را ایجاد کرده ایم؛ ما در عین حال از کانال ھای دولتی و مردمی محموله ھای بسیاری شامل اقلام پزشکی و کمک ھای مورد نیاز
به بیش از 140 کشور و سازمان بین المللی ارسال نموده ایم. چین در رویکردی به واقع حقیقی، اتحاد جھانی در مبارزه با فراگیری ویروس را پیگیری و محقق
نموده و در این فضا به طور قاطع حافظ ایمنی حیات و سلامت ملت چین و تمام ملت ھای جھان خواھد بود. این رویکرد چین در عین حال حمایت عمومی و
تشویقات جامعه جھانی را در پی داشته و علاوه بر آن تعھد جدی چین به ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک را به ظھور رسانیده است.

چین با ھدف ترغیب بیش از پیش ھمکاری ھای جھانی در امر مبارزه با فراگیری ویروس و در عین حال تحقق ایجاد جامعه بشری با سلامت مشترک بر
چند اصل تاکید می‌نماید: نخست، مبارزه قاطع و کامل در عرصه نبرد جھانی برای مقابله و کنترل فراگیری ویروس کرونا جھت مھار شتاب گسترش فراگیری
ویروس در سریعترین زمان ممکن. دوم، عملیاتی سازی موثر اقدامات مربوط به پیشگیری و کنترل ویروس جھت بھبود بخشیدن به ساز و کار بھداشت عمومی
جھانی در مواجھه با موارد فوری یا پیشامدھای ناگھانی. سوم، حمایت مثبت از سازمان‌ھای بین المللی برای ایفای نقش در این عرصه، و به ویژه حمایت
مخصوص از سازمان جھانی بھداشت جھت ایفای نقش راھبری. چھارم، تقویت ھمکاری‌ھای کلان بین المللی و ھماھنگی در امر سیاست گذاری اقتصادی با
ھدف ایجاد ثبات در اقتصاد جھانی.

نھایت امر، فراگیری ویروس خواھد گذشت و بدون شک پیروزی بر آن فرا خواھد رسید. فراگیری ویروس امری نیست که بتواند موضوعات اصلی روزگار
صلح و توسعه را تغییر دھد، این ماجرا را یارای آن نیست که روند تاریخی جاری در جریان جھانی سازی و چند قطبی سازی دنیا را منقطع سازد، و بیش از
ھمه نخواھد توانست در مسیر تلاش انسان برای تحقق پیشرفت و تمدن بشری ایجاد مانع کند. از رھگذر جریان مقابله با فراگیری اخیر، مفھوم سرنوشت
مشترک تمام کشورھا بیش از ھر زمانی بر دل و جان ھمگان نقش بسته و تمام کشورھا خواھند توانست با بنا و تحقق جامعه بشری با سرنوشت مشترک، گام
ھایی مستحکم تر و قاطع تر از قبل را در این عرصه بردارند.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: