کد خبر: ۵۴۶۳۷۲
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۶:۲۱
در جلسه امروز شورای شهر بررسی شد

اعضای شورای اسلامی شهر تهران در جلسه امروز یکشنبه شورای شهر تهران ۱۴ پلاک ثبتی را در خصوص باغ بودن یا نبودن تعیین تکلیف کردند.

به گزارش شفاف، اعضای شورای اسلامی شهر تهران در جلسه علنی شورا بررسی پلاک ثبتی‌های مختلف در خصوص باغ بودن یا نبودن را در دستور کار خود داشتند که در همین راستا عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران به پلاک ثبتی ۱۴۵.۴۳اشاره کرد و افزود: این پلاک ثبتی به مساحت یک هزار و ۳۵۰ متر مربع در منطقه ۴ واقع شده و با توجه به این که رأی ماده ۱۲ دایر بر مشجر را دارد کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران، رأی به باغ بودن این زمین داده است.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران، پس از بحث و بررسی با ۱۳ رأی با نظر کمیسیون شهرسازی مبنی بر  باغ بودن این زمین موافقت کردند.

عباسی به پلاک ثبتی  ۷۱۱۶.۳۳ اشاره کرد و گفت:‌ این زمین به مساحت ۳۶۴ متر مربع  رأی کمیسیون ماده ۱۲ را دارد. بر همین اساس کمیسیون شهرسازی رأی به باغ بودن این زمین داده است.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران  نهایتا پس از بحث و بررسی با ۹ رأی موافق و ۶ رأی مخالف  با باغ بودن این زمین موافقت کردند.

عباسی به پلاک ثبتی  ۳۷۰۹.۴ اشاره  کرد و افزود:‌ این زمین به مساحت هزار متر مربع در منطقه یک واقع شده و حد نصاب درختان آن ۴۵ اصله است که در حال حاضر ۶۴  اصله درخت در آن گزارش شده است. بر همین اساس  کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران رأی به باغ بودن این زمین داده است.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران پس از بحث و بررسی با ۱۲ رأی موافق  و  ۲ رأی مخالف با باغ بودن این زمین موافقت کردند.  

عباسی به پلاک ثبتی ۷۰.۱۶.۷۴۰  اشاره  کرد و ادامه داد: این زمین به مساحت ۵۲۶ متر مربع در منطقه ۲ واقع شده حد نصاب درختان آن ۲۱ اصله است که در حال حاضر ۲۳  اصله در آن گزارش شده است بر همین اساس کمیسیون شهر سازی شورا رأی به باغ بودن این زمین داده است.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران نهایتا با ۱۵ رأی با نظر کمیسیون شهرسازی  مبنی بر باغ بودن این زمین موافقت کردند.

عباسی به پلاک ثبتی ۴۲.۶۷۶۴۴ اشاره کرد و افزود:‌ این  زمین به مساحت ۶۰۰ متر مربع در منطقه ۴ واقع شده و با داشتن ۳۹ اصله درخت حد نصاب درختان لازم را دارد. بر همین اساس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران رأی به باغ بودن این زمین دادند.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران نهایتا پس از بحث و بررسی با ۱۵ رأی با نظر کمیسیون شهرسازی مبنی بر باغ بودن این زمین موافقت کردند.

عباسی همچنین به پلاک ثبتی ۴۲.۶۷۰۲۳ اشاره کرد و گفت:‌ این زمین به مساحت ۶۰۰ متر مربع در منطقه ۴ واقع شده و حد نصاب درختان لازم را دارد بر همین اساس کمیسیون شهرسازی شورا رأی به باغ بودن این زمین داده است.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران نهایتا پس از بحث و بررسی  با ۱۵ رأی با نظر کمیسیون شهرسازی مبنی بر باغ بودن این زمین موافقت کردند.

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران  به پلاک ثبتی ۱۱۸.۹۴۳ اشاره کرد و افزود: این زمین به مساحت ۳۹۴  متر مربع در منطقه ۵ واقع شده و با داشتن ۲۴ اصله درخت حد نصاب درختان لا زم را دارد.بر همین اساس کمیسیون شهرسازی شورا رای به باغ بودن این زمین داده است.

اعضای شورای اسلا می شهر تهران نهایتا پس از بحث و بررسی با ۱۵ رأی با نظر کمیسیون شهرسازی شورا مبنی بر باغ بودن این زمین موافقت کردند.

 عباسی  به پلاک ثبتی ۳۵۸۵۰اشاره کرد و افزود:‌این زمین به مساحت ۳۱۶ متر مربع حدنصاب  درختان لازم را دارد و بر همین اساس کمیسیون شهرسازی رای به باغ بودن این زمین داده است.

اعضای شورای  اسلامی شهر تهران نهایتا پس از بحث و بررسی با ۱۳ رای با نظر کمیسیون شهر سازی شورا مبنی بر باغ بودن این زمین موافقت کردند.

عباسی به پلاک ثبتی  ۶۸۱۸۸ اشاره کرد و ادامه داد:‌ این زمین به مساحت ۲۸۱ متر مربع در منطقه ۱ واقع شده و در سند مادر آن یک قطعه باغ عنوان شده است. بر همین اساس  کمیسیون شهرسازی شورا رأی به باغ بودن این زمین داده است.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران نیز پس از بحث و بررسی با حداکثر آراء با غیر باغ بودن این زمین موافقت کردند.                 

عباسی بدر ادامه با اشاره به پلاک ثبتی ۱۶۰.۶۰۶۰۴۷۶ افزود:‌ این زمین به مساحت  ۳۸۴ متر مربع در منطقه ۱ واقع شده و در سند م ادر آن یک قطعه با غ عنوان شده است. بر همین اساس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران رای به باغ بودن این زمین داده است.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران نهایتا پس از بحث و بررسی با ۱۱ رای با غیر باغ بودن این زم ین موافقت کردند.

عباسی به پلاک ثبتی ۱۸۶۳۲۹۴۴ اشاره کرد و گفت:‌ این زمین به مساحت ۳۷۴ متر مربع در منطقه ۲۲ واقع شده و رأی کمیسیون ماده ۱۲ را در سال ۸۳ دارد بر همین اساس کمیسیون شهرسازی رأی به باغ بودن این زمین داده اند.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران نهایتا پس از بحث و بررسی با ۶ رأی موافق و ۷ رأی مخالف با غیر باغ بودن این زمین موافقت کردند.

عباسی به پلاک ثبتی  ۲۳۹۵۲۴۴۶۶ اشاره کرد و افزود:‌ این زمین به مساحت یک هزار و ۶۷۰ متر مربع در منطقه ۲  واقع شده و با داشتن  ۱۵۷ اصله درخت حد نصاب درخ تان لازم را د ارد. بر همین اساس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران رأی به باغ بودن این زمین داده است.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران با ۱۵ رأی با نظر کمیسیون شهرسازی مبنی بر باغ بودن این زمین موافقت کردند.

عباسی با اشاره به پلاک ثبتی ۱۶۳۲۶۰۶ اظهار کرد: این زمین به مساحت ۶۵۶ متر مربع در منطقه یک واقع شده و با داشتن ۴۶ اصله درخت حد نصاب  درختان لازم را دارد بر همین اساس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران رأی به باغ بودن این زمین داده است.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران پس از بحث و بررسی با ۱۶ رأی با نظر کمیسیون شهرسازی مبنی بر باغ بودن این زمین موافقت کردند.

عباسی به پلاک ثبتی  ۹۳۲۷۱۰۶.۶ اشاره کرد و افزود:‌ این زمین به مساحت ۳۹۰متر مربع حد نصاب درختان لازم را ندارد چرا که حد نصاب درختان آن ۹ اصله است اما در حال حاضر ۴ اصله درخت در آن گزارش شده است. اما با توجه به این که در سند آن یک قطعه باغ اعلام شده است کمیسیون شهرسازی شورا رأی به باغ بودن این زمین داده است.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران نهایتا پس از بحث و بررسی با ۹ رأی موافق و ۴ رأی مخالف با باغ بودن این زمین موافقت کردند.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: