سایت خبری تحلیلی شفاف

نظارت بدون تعارف بر عملکرد و صرف بودجه دستگاه ها مورد تأکید دولت است
رئیسی در نظارت ستادی سازمان برنامه و بودجه:

نظارت بدون تعارف بر عملکرد و صرف بودجه دستگاه ها مورد تأکید دولت است

رئیس جمهور سازمان برنامه و بودجه را مغز متفکر نظام اداری و اجرایی کشور دانست و اظهار داشت: ضرورت دارد هر دو عنوان برنامه و بودجه در این سازمان توأمان مورد توجه قرار گرفته و مسأله مهم نظارت به عنوان یکی از شئونات و وظایف مغفول مانده برنامه و بودجه بدون تعارف و مسامحه پیگیری شود.
سیاست
اقتصاد
جامعه
فرهنگ وهنر
ورزش
ITو فناوری
سلامت
سرگرمی
آخرین اخبار