کد خبر: ۲۳۸۴
تاریخ انتشار: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۸۸ - ۰۳:۱۸

مجتبي زارعي

دفتر پژوهش و بررسيهاي خبري-مجتبي زارعي*:اکنون آشتي رسانه و سينما با ايرانيان نيز بنام اصولگرايان رقم خورده است. از اين رو مي توان گفت فضاي عمومي جامعه، زبان غالب سينما و دولت در ايران کنوني به نحو چشمگيري از پارادايم پديد آمده از ظهور دولت خدمتگزار در ايران تبعيت ميکند.

چندي است که مجموعة يوسف پيامبر و اخراجي¬هاي يک و دو مفاهمه و آشتي بيشتر رسانة ملّي و هنر هفتم را با ملّت موجب شده است، امّا از چه روي کارگردانان فهيم و مدّبر آنها کماکان در معرض حسد، حقد و اتهام قراردارند! يکي از آن روي که يوسف¬اش به مردم سر مي¬زند و انبارهاي گندم را مي¬کاود و مهمتر از همه مقبوليت دولت احمدي¬نژاد را براذهان مبتادر مي¬کند و ديگري از آن روي که کارگردانش ره صدساله را يک شبه طي کرده و اکنون از منظر مخاطب و گيشه و حداقل بر اساس گزاره¬هاي رياضي بيش از 5 ميليارد تومان با ديگر عناوين فيلمهاي سينمايي فاصله دارد. به راستي راز حقدها و حسدها چيست؟ خوب که بنگري خواهي ديد که اين جنجالها و هياهو دستپخت دو طايفه بيش نيست. طايفة نخست که با دولت ديني ستيزي تاريخي دارد و شموليت و اقبال ملّت به سلوک دولت اسلامي را برنمي¬تابد و با جنجال عليه دولت يوسف دل در گروه مدرنيسم و ليبرال دموکراسي دارد. و طايفه¬اي ديگر که پندارش اين است که سينما جز قبيلة‌روشنفکري، صاحب و توليتي ديگر ندارد و تلاش مي¬کند سينماي ديني و معناگرا را با هوو جنجال روبرو سازد. آري برادر! مسأله اين است و غير از اين بازي¬هاي زباني و ژورناليستي است. ظهور دولت نهم موجب شد تا سياست با حقيقت پيوند يابد و ملّت و دولت پس از دوري¬هاي 16 ساله، مجدداً آشتي کرده و قرين يکديگر شوند.

سياستي که به زبان فطرت آراسته است و از نبرد کلمبيا تا حماسة ژنو به صورت روز افزوني مردمان جهان را به خود جلب و جذب مي¬کند. از سويي اين طوايف و قبايل روشنفکر و جماعت از خود راضي، سينما را نيز اکنون از دست رفته فرض کرده¬اند؛ اينان اکنون بلوا مي¬کنند و مي¬آشوبند و ما نيک مي¬دانيم اين آشفتگي از آن روي مي¬باشد که پس از آشتي ملّي قوة مجريه با ملّت، آشتي رسانه و سينما با ايرانيان نيز بنام اصولگرايان رقم خورده است. از اين رومي توان گفت فضاي عمومي جامعه، زبان غالب سينما و دولت در ايران کنوني به نحو چشمگيري از پارادايم پديد آمده از ظهور دولت خدمتگزار در ايران تبعيت مي¬کند.

آري برادر! اندکي صبر سحر نزديک است. زبان فطرت گرايانة اصولگرايان صرفاً چند صباحي است که سياست و سينما را در نورديده، کافي است خواص زياده طلب نيز مانند ملّت قدري تأمل و شرح صدر پيشه کنند تا سعة وجودي دولت ديني بيش از اين در ديگر ساحات نظر و عمل شکوفا گردد. زمانة شريني بپا شده است. اکنون وطن¬خواهان شريعت محور قدرت را با خدمت عجين کرده¬اند، رسانه¬و سينما را با آحاد ملّت هم¬زبان نموده و ماهوارة اميد را بر جبين فضاي لايتناهي به چرخش واداشتند و …
___________________________________________________
*مشاور فرهنگي و رييس مرکز پژوهش و اسناد رياست جمهوري
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: